Lorazepam do zapobiegania nawracającym napadom związanym z alkoholem cd

Jeśli objawy toksyczne sugerowano na podstawie wywiadu lub objawów klinicznych, wysłano surowicę i mocz do badań toksykologicznych. Badanie zostało zatwierdzone przez komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego obu szpitali, a pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę na udział w badaniu. Zgoda została początkowo zniesiona dla pacjentów, którzy nie byli w stanie wyrazić świadomej zgody na prezentację z powodu zatrucia lub zjawisk posturalnych. Po podaniu leczenia i zachowaniu czujności pacjenta wymagana była zgoda na dalsze gromadzenie danych. Uzasadnieniem zrzeczenia się zgody było to, że lorazepam jest przyjętym sposobem leczenia napadów padaczkowych i że w tamtym czasie standardową terapią nawracających napadów padaczkowych związanych z alkoholem w obu instytucjach była opieka podtrzymująca skierowana do jednostki detoksykacyjnej.
Protokół badania
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania 2 mg lorazepamu (Ativan, Wyeth-Ayerst, Filadelfia) lub 2 ml normalnej soli fizjologicznej jako placebo zgodnie z tabelą liczb losowych dla każdego miejsca. Przed podaniem do każdej próbki dodano 2 ml normalnej soli fizjologicznej, aby uzyskać równe objętości i podobną lepkość oraz aby zminimalizować podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia. Wszyscy pacjenci byli poddawani ciągłemu monitoringowi elektrokardiograficznemu i monitorowaniu saturacji tlenem, przy czym ciśnienie krwi mierzono co 15 minut. Pacjenci i wszyscy świadczeniodawcy nie byli świadomi wykonywania zabiegów. Wszyscy pacjenci początkowo mierzyli poziom glukozy w surowicy mierzony w próbce uzyskanej z palca i otrzymywali dożylnie hydratację z normalną solą fizjologiczną lub 5% dekstrozą z normalną solą fizjologiczną, a także 100 mg tiaminy dożylnie, jedną ampułkę multiwitamin i 2 g magnez w pierwszym litrze płynu dożylnego.
Punkty końcowe
Okres obserwacji zakończył się rozwojem drugiego uogólnionego zajęcia, obserwowanego przez lekarza lub pielęgniarkę z oddziału ratunkowego, lub sześć godzin po podaniu lorazepamu lub placebo.
Kontynuacja
Baza danych Boston Emergency Medical Services została wykorzystana do ustalenia, czy pacjenci zgłaszali się do jakiegokolwiek szpitala w Bostonie z rozpoznaniem napadów w ciągu 48 godzin po wypisaniu.
Analiza statystyczna
Celem analizy było porównanie częstości napadów nawrotowych związanych z alkoholem u pacjentów, którzy otrzymywali lorazepam i pacjentów otrzymujących placebo. Pacjenci, którzy zostali wpisani, ale później uznano, że spełniają początkowe kryteria wykluczenia, nie zostali włączeni do analizy. Jeśli pacjenci z powtarzającymi się epizodami napadów uogólnionych zostali przypadkowo włączeni więcej niż raz, włączono tylko pierwszy epizod. Pacjenci, którzy zostali poddani randomizacji i którzy następnie spełnili kryteria wykluczenia zostali włączeni do analizy zamiaru leczenia.
Porównywano charakterystykę linii bazowej w dwóch grupach za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera dla zmiennych jakościowych i testu t dla dwóch niezależnych próbek dla zmiennych ciągłych. Nieskorygowane częstości nawracających drgawek porównywano z użyciem testu chi-kwadrat. Po dostosowaniu do klinicznie istotnych charakterystyk linii podstawowej, częstości nawracających napadów porównywano za pomocą wielu analiz logistyczno-regresyjnych
[podobne: citalopram, Choroba Perthesa, bimatoprost ]
[patrz też: niewydolność żylna, niskorosłość, olx chrzanów ]