niskokaloryczne pączki

Odkrycie to może dostarczyć uzasadnienia dla opracowania nowych terapii immunomodulacyjnych dla autoimmunizacji i innych chorób o podłożu immunologicznym. Ponadto, lepsze zrozumienie wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych wykorzystywanych przez ujemne cząsteczki kostymulujące (zależne od liganda lub niezależne) może umożliwić rozwój małych cząsteczek, które skutecznie celują w te szlaki dla celów terapeutycznych. Czwartym podejściem byłoby wykorzystanie terapii genowej do ukierunkowania ekspresji konstruktu opisanego przez Fife i in. (24) lub ligandy innych hamujących receptorów, takich jak PD-1, na APC, w tym makrofagi, komórki dendrytyczne i limfocyty B. Takie podejście może być nawet rozszerzone na tkankę miąższową, na przykład wysepki, w kontekście przeszczepu wysepek w kierunku autoimmunologicznej cukrzycy. Piąte podejście to: dekorowanie. błona APC lub tkanki przeszczepionej z cząsteczkami hamującymi, wykorzystująca metodę biotynylacji błon komórkowych i otoczki. membrana z białkami chimerycznymi złożonymi ze streptawidyny i cząsteczki hamującej. Wydaje się, że jest to obiecująca strategia i jako dowód zasadności wykazano, że takie podejście jest skuteczne w zapobieganiu odrzuceniu alloprzeszczepu wysepek przez celowanie w szlak liganda Fas / Fas (41). Wnioski W ciągu ostatnich dwudziestu lat koncepcja kostymulacji komórek T ewoluowała od podstawowej zasady, że komórki T wymagają drugiego sygnału kostymulacyjnego dla pełnej aktywacji, aby wiedzieć, że sygnały kostymulujące mogą zarówno wzmacniać (dodatnie) i hamować (ujemne) aktywacje limfocytów T i niektóre ekspresyjne receptory ligandów ulegają ekspresji nie tylko w komórkach APC, ale również w komórkach miąższowych, które mogą odgrywać ważną rolę w regulowaniu odpowiedzi immunologicznych w narządzie docelowym (26). W wyniku tych złożoności, celowanie w negatywne szlaki kostymulujące w celu zahamowania odpowiedzi immunologicznej okazało się trudne i trudne, ale jednocześnie otworzyło nowe możliwości opracowania nowych podejść immunomodulacji w celu zapobiegania lub leczenia chorób autoimmunologicznych. Podziękowania M.J. Ansari jest wspierane przez American Society of Transplantation – nagrodę dla stypendystów stypendium Juvenile Diabetes Research Foundation. MH Sayegh jest wspierany przez National Institute of Allergy and Infectious Diseases (granty P01 AI041521 i P01 AI056299) oraz grant z Juvenile Diabetes Research Foundation Foundation na temat immunologicznej tolerancji cukrzycy typu I. Dziękujemy Davidowi M. Rothsteinowi za krytyczną recenzję tego manuskryptu. Przypisy Stosowane skróty niestandardowe: CTLA-4, antygen 4 związany z CTL; PD-1, zaprogramowana śmierć-1; PD-L1, ligand PD-1; scFv, jednołańcuchowe, związane z błoną przeciwciało anty-CTLA-4. Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J. Clin. Invest.116: 2080. 2083 (2006). doi: 10.1172 / JCI29455. Zobacz powiązany artykuł zaczynający się na stronie 2252.
[patrz też: niewydolność żylna, narośl na skórze, olx kęty ]